Cem'ul-Fevaid Min Cami'il-Usul ve Mecma'iz Zevaid

Muhammed bin Süleyman er-Rudani

Hüseyin Yıldız

Bu kitap, İslâm dünyasında şöhret yapmış, muteber ve kullanışlı olan on beş hadis kitabını bünyesinde barındırmaktadır. Muhammed bin Süleyman el-Mağribî er-Rûdânî tarafından tekrarlarından azami ölçüde kaçınılarak hazırlanmış olan esere kaynaklık eden hadis kitapları şunlardır: 1. Buhârî, Sahîh 2. Müslim, Sahîh 3. Mâlik, Muvattâ’ 4. Ahmed b. Hanbel, Müsned 5. Ebû Dâvûd, Sünen 6. Tirmizî, Sünen 7. Nesâî, Sünen 8. İbn Mâce, Sünen 9. Dârimî, Sünen 10. Ebû Ya’lâ el-Mevsilî, Müsned 11. Bezzâr, Müsned 12. Taberânî, el-Mu’cemu’s-sağîr 13. Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat 14. Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr 15. Rezîn, et-Tecrîd li’s-sıhah ve’s-sünen

• 5000 Sayfa • İstanbul • Şamua • 9 cilt • Arapça, Türkçe • 9789759016036 • 2008 Tarihli Yayın


500 TL