Beyhakî Külliyatı

İmam Beyhakî

Yıldız Kardeşler

Değerli İslâm âlimi İmam Beyhakî’nin tüm eserlerini Türk okuyucusuyla buluşturma projesini öncelikle hacimli olanları neşrederek gerçekleştirdik. Bunları sırasıyla Şuabu’l-îmân, es-Sünenü’l-kebîr, Delâilu’n-nübüvve ve Ma’rifetü’s-sünen vel-âsâr olarak toplam 42 cilt halinde okuyucuların kullanımına sunduk.Kendinden sonraki ulemanın çalışmalarını kaynak olarak gösterdiği ve İslami ilimlerin hadis, fıkıh ve kelam alanlarında eserler vermiş olan Beyhakî’nin saydıklarımız dışındaki küçük hacimli kitaplarını ise takım halinde neşretmek amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde bu büyük külliyatı tam olarak yayınlama imkânına kavuştuk. 7 cilt olarak ortaya çıkan bu çalışma, Beyhakî’nin çeşitli konu ve ilim dallarında kaleme aldığı toplam 16 kitap ve kitapçığını biraraya getirmektedir:İslam inancının temel konuları üzerinde kaleme aldığı biri oldukça hacimli olan altı kitap; İslam’ın ahlâki ve mânevi değerleri konusunda üç kitap; dualar ve faziletler konusunda iki kitap; İmam Şâfiî ve onun mezhebini savunma amacıyla kaleme aldığı biri oldukça hacimli iki kitap; diğer muhtelif konu başlıkları hakkında yazdığı üç kitapçık.Külliyatın ihtiva ettiği kitaplar şunlardır:1. Allah’ın İsim ve Sıfatları (Kitâbu’l-Esmâ ves-sıfât) 2. İmam Şâfiî’nin Menkıbeleri (Menâkibu’ş-Şâfiî) 3. Zühd Hadisleri (Kitâbu’z-Zühd el-kebîr) 4. İmamın Arkasında Kıraat (Kitâbu’l-Kırâat halfe’l-imâm) 5. Diriliş ve Kıyamet Kitabı (Kitâbu’l-Ba’s ven-nuşûr) 6. Vakitlerin Faziletleri (Fadâilu’l-evkât) 7. Edeb Hadisleri (el-Âdâb)8. Hadislerde Kabir Azabı (İsbâtu azâbi’l-kabr) 9. Hadislerde Kader (el-Kadâ vel-kader)10. İtikad Hadisleri (il-İ’tikâd vel-hidâye ilâ sebîli’r-reşâd) 11. Hadislerde Dualar (ed-Da’avât)12. İmam Şâfiî’nin Rivayetlerde Hatasızlığı (Beyânu hatâ’ men ihta’a ale’ş-Şâfiî) 13. Peygamberlerin Mezarlarındaki Hayatı (Hayâtu’l-enbiyâ fî kubûrihim) 14. Hadislerde Yüzük Kullanma (el-Câmi fil-hâtem) 15. Kırk Hadis (el-Erbaûnu’s-suğrâ)16. Cuveybârî’nin 1000 Sual Hadisi (Hadîsu’l-Cuveybârî fî mesâili Abdillah b. Selâm lin-Nebî)

• 5768 Sayfa • İstanbul • Şamua (Ivory) • 7 cilt • Arapça, Türkçe • 9786054659326 • 2019 Tarihli Yayın


700 TL