1. Müsned-i Ahmed'in ikinci baskısı gerçekleştirildi...
 2. İmam Ahmed'in Müsned'inin konulu tertibini esas aldığımız proje, 21 cilt halinde yayımlanmış bulunmaktadır. Bilindiği üzere 27000 hadis-i şerif ihtiva eden büyük Müsned, sahabilere göre bir sunuma sahiptir. Kullanım kolaylığı olsun diye bu dev eserin el-Muhassal li-Müsnedi Ahmed adıyla yayınlanmış konu tertipli versiyonu esas alınarak çeviri yapılmıştır. Ağustos ayı itibariyle 21 cilt halinde tamamı piyasaya çıkmıştır. Ocak ayı içinde ilk baskısı tükendiğinden dolayı Şubat ayı içinde ikinci baskısı yapılmıştır.
 3. Yusuf Özbek 14.2.2013

 1. Suyûti'nin el-Câmiu's-Sağîr'inin ikinci baskısı gerçekleştirildi...
 2. Yayınevimizden çıkan ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirin müellifi ünlü âlim Celâleddîn es-Suyûtî'nin meşhur hadis koleksiyonu olan el-Câmiu's-Sağîr'in stokları tükendiği için ikinci baskısı gerçekleştirilmiştir. Bu baskıda kağıt türü şamua olarak değiştirilmiştir.
 3. Yusuf Özbek 30.3.2013

 1. Dürrü'l-Mensûr Okuyucularının Dikkatine!
 2. Zaman zaman okuyucularımızın bize ulaşarak dile getirdikleri Dürrü'l-Mensûr'da eksiklik olduğuna dair hususu aydınlığa kavuşturalım: Celâleddîn es-Suyûtî'nin bu eseri "tamamen" bir "rivayet" tefsiridir. Bu nedenle hakkında herhangi bir hadis-i şerif ve tefsire dair bir rivayet bulunmadığında yazarımız, bu âyete veya âyetlere mealen de olsa yer vermemiştir. Bunun sonucu olarak bazı âyetler kitabın "orijinalinde" bulunmamaktadır. Elinizdeki 16 ciltlik eser, orijinal kitabın çevirisidir. Bir eksiklik ve hata sözkonusu değildir. Okuyucularımıza duyurulur.
 3. Yusuf Özbek 1.6.2013 1

 1. Dârakutnî'nin Sünen'i Çıktı...
 2. Kutub-u Sitte dışında daha çok ibadet ve ahkâm hadislerini ihtiva eden takriben 4750 hadis içeren Dârakutnî'nin Sünen'inin üç mütercim tarafından gerçekleştirilen çeviri çalışması başarı ile tamamlanmış olup üç cilt olarak piyasaya çıkmış bulunmaktadır.
 3. Yusuf Özbek 14.12.2014

 1. el-Metâlibu'l-âliye yeniden basıldı
 2. İlk baskısı tükendiği için ünlü hadis hafızı İbn Hacer'in el-Metâlibu'l-âliye'sinin yeni baskısı gerçekleşmiştir.
 3. Yusuf Özbek 5.8.2015 1

 1. Fiyatlarımızda güncelleme yaptık...
 2. Uzun yıllardan beri değiştirmediğimiz kitap fiyatları üzerinde yükselen maliyetler nedeniyle artışlar yapmış bulunuyoruz. Başından beri okuyucularımıza hadis kaynaklarını ucuza ulaştırmayı amaçladık ve bunu her zaman korumayı sürdürdüğümüze inanıyoruz. Bu maksada binaen gerek kitapçılar, gerekse okuyuculara ulaştırırken fiyatlarımızda büyük indirimler uyguladık. Ancak imalatta ve işçilikte artan maliyetleri karşılayabilmek ve ayakta kalabilmek için fiyatlarımızı güncellememiz gerekti. Okuyucu ve kitapçıların anlayışına sığınıyoruz.
 3. Yusuf Özbek 31.10.2015

 1. İbnü'l-Esir'in İslam Tarihi çıktı...
 2. Daha önce yayımlanmış olan 10 ciltlik İslam Tarihi, Ocak Yayıncılık neşriyatı arasında piyasaya çıkmış bulunmaktadır. el-Kâmil fit-târîh adıyla ünlenmiş olan meşhur tarih kaynağı okuyucuların hizmetine sunulmuştur.
 3. Yusuf Özbek 21.8.2016

 1. hadisdeposu.com E-Ticaret Sitemiz açılmıştır!
 2. Artık Ocak Yayıncılık kitaplarına www.hadisdeposu.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına 9 taksit imkanı vardır.
 3. Yusuf Özbek 12.11.2016

 1. İbn Ebî Şeybe'nin Musannef'i ikinci baskısı gerçekleşti
 2. İlk baskısını 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz benzersiz hadis ve âsâr koleksiyonu olan Musannef'in ikinci baskısı tamamlanmış bulunmaktadır. Birinci baskının tüm özellikleri aynen korunmuştur. Kağıdı yine birinci hamur olarak devam etmiştir.
 3. Yusuf Özbek 16.1.2017

 1. Beyhakî'nin Delâilu'n-Nübüvve kitabının çevirisi tamamlanmıştır.
 2. Beyhakî Külliyatı projesinin üçüncü ayağı olarak değerli muhaddis imamın Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem mucizeleri hakkındaki eşsiz eseri olan Delâilu'n-nübüvve'nin çevirisi tamamlanmıştır. Eserin ilk üç cildi matbaaya verilmiş olup tamamı 5 cilt olacaktır.
 3. Yusuf Özbek 9.3.2017 1

 1. Beyhakî'nin Sünen'i tamamlandı
 2. Beyhakî'nin dev eseri es-Sünenü'l-Kebîr veya diğer adıyla es-Sünenü'l-Kübrâ 20 cilt olarak baskısı tamamlanmıştır. İki mukavva koli içinde piyasaya sürülmüştür.
 3. Yusuf Özbek 14.6.2017

 1. HADİS HAZİNESİ çıktı...
 2. Büyük bir başvuru kaynağı olarak Kutub-u Tis'a'ya ek olarak Hâkim'in Müstedrek'i, İbn Huzeyme ile İbn Hibban'ın Sahih'lerinde ve Diyâul-Makdisî'nin el-Muhtâre'sinde yer alan hadisleri tümüyle içeren; ancak tekrarlarından arındırılması yanı sıra rivayet farklılıklarına yer verilmiş takriben 27000 hadislik hacimli ebatta 15 ciltten oluşan büyük hadis koleksiyonu çalışmamız bitirilmiş olup baskısı tamamlanmıştır. Daha önce neşrettiğimiz Cem'ul-Fevâid'in iki katından fazla hadis-i şerif içermektedir. Rivayet zincirleri çıkarılmış olmasının yanısıra hadislerin sahih, hasen ve zayıf hükümlerini de içeren koleksiyon konu tertiplidir. Kitabı görmek için: https://hadisdeposu.com/urun/hadis-hazinesi-15-cilt/ http://ocakyayincilik.com/panel/kitap/1885/hadis-hazinesi.aspx
 3. Yusuf Özbek 4.10.2017

 1. Beyhakî'nin Külliyatını Hazırlıyoruz
 2. Beyhakî'nin Şuabu'l-îmân, es-Sünenü'l-Kebîr, Delâilü'n-Nübüvve ve Ma'rifetu's-Sünen vel-Âsâr kitaplarının neşrinden sonra değerli din âliminin diğer küçük eserlerini toplu halde "Beyhakî Külliyatı" başlığı altında takım halinde hazırlıyoruz. Bunlar: el-Câmi fil-hâtem; ez-Zühd, el-Kırâat halfe'l-imâm, el-Esmâ ves-sıfât, el-Erbaûnu's-suğrâ, Beyân Hatâ men ahta' alaş-Şâfiî, el-İ'tikâd, Fadâilu'l-evkât, ed-Da'vâtu'l-Kebîr, el-Kadâ vel-Kader, el-Ba's ven-Nüşûr, İsbât Azâbi'l-Kabr,Hayâtu'l-Enbiyâ, el-Âdâb, Menâkibu'ş-Şâfiî kitaplarıdır.
 3. Yusuf Özbek 6.12.2017

 1. Buhari Şerhi Kastallani'nin Çevirisine Başladık...
 2. Kur'ân-ı Kerim'den sonra en güvenilir dini kaynak olarak bilinen İmam Buhari'nin Sahih'i üzerine yazılmış en ünlü şerhlerden birisi olan Ebul-Abbas Şihabuddin Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî'nin İrşâdu's-Sârî isimli eserinin tercümesine başladık.
 3. Yusuf Özbek 17.4.2018