1. Cem'ul-Fevâid min Câmi'il-usûl ve-Mecmai'z-Zevâid
 2. Komisyon
 3. Bu kitap, İslâm dünyasında şöhret yapmış, muteber ve kullanışlı olan on beş hadis kitabını bünyesinde barındırmaktadır. Muhammed bin Süleymân el-Mağribî er-Rûdânî tarafından tekrarlarından azami ölçüde kaçınılarak hazırlanmış olan esere kaynaklık eden hadis kitapları şunlardır:
  1. Buhârî, Sahîh
  2. Müslim, Sahîh
  3. Mâlik, Muvattâ’
  4. Ahmed b. Hanbel, Müsned
  5. Ebû Dâvûd, Sünen
  6. Tirmizî, Sünen
  7. Nesâî, Sünen
  8. İbn Mâce, Sünen
  9. Dârimî, Sünen
  10. Ebû Ya’lâ el-Mevsilî, Müsned
  11. Bezzâr, Müsned
  12. Taberânî, el-Mu’cemu’s-sağîr
  13. Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat
  14. Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr
  15. Rezîn, et-Tecrîd li’s-sıhâh ve’s-sünen
 4. Step Matbaacılık, İstanbul • Şamua kağıt • 8+1Arapça, Türkçe978-975-9016-03-611.01.2012 Tarihli Yayın •
 5. Tükendi TL