1. ed-Dürrü'l-Mensûr fit-Tefsîr bil-Me'sûr
 2. Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız ve Zekeriya Yıldız
 3. Eserleriyle zamanımıza dek tüm İslâm âlemine ışık tutarak hizmet vermiş olan İmâm Celâleddîn es-Suyûtî’nin rivayet tefsiri alanındaki bukitabı;
  * Kur’ân-ı Kerîm’in farklı kıraatleri hakkında çok detaylı bilgiler;
  * İbn Abbâs, Mücâhid, Saîd b. Cübeyr, Katâde gibi ilk müfessirler yanında hadis koleksiyonlarının
  tümünde geçen Kur’ân âyetlerinin doğrudan ve dolaylı yorum ve açıklamalarına dair oldukça detaylı rivayetler;
  * Âyetlerin sebeb-i nüzulleri hakkında ulaşılabilecek tüm rivayetler;
  * Zamanımıza dek elyazmaları ulaşmamış yazarımızın bu dev eseri oluşturmakta kaynak olarak kullandığı başta İbn Murdeveyh, İbnü’l-Münzir, Abd b. Humeyd ve Firyâbî gibi devasa tefsirlerin yanısıra yine bir kısmı kayıp kitaplar kategorisinde olan onlarca eserden alıntılar mevcuttur.
  Bu nadir özellikleriyle elinizdeki bu muhteşem eserin rivayet tefsirlerinin zirvesi denilebilecek
  bir niteliğe sahip olduğunu söylemek gerekir.

  Dikkat: Kitabın orjinalinde hakkında herhangi bir hadis ve rivayetin bulunmadığı âyetlere yazarımız Suyûtî, mealen de olsa yer vermemiştir. Bu nedenle eksiklik ve atlama gibi durumlar sözkonusu değildir.

 4. 10500 Sayfa • İstanbul • şamua (ivory) • 16Arapça, Türkçe978-605-4659-05-02012 Tarihli Yayın •
 5. 700 TL