Beyhaki Külliyatı

Büyük Sünni âlimi İmam Beyhakî'nin eşsiz eserlerinden Şuabu'l-imân, es-Sünenül-Kebîr, Delâilü'n-Nübüvve ve Ma'rifetü's-Sünen vel-Âsâr'ın neşrinden sonra geriye kalan yayınlanmamış kitapları olan el-Esmâ ves-sıfât, ez-Zühdü'l-Kebîr, eKadâ vel-kader, el-Âdâb, Fadailü'l-Evkât, el-Ba's ven-Nüşûr adlı yapıtlarının Türçe çevirileri üzerine çalışıyoruz...