Beyhakî Külliyatı çıktı...

Beyhakî'nin Şuabu'l-îmân, es-Sünenü'l-Kebîr, Delâilü'n-Nübüvve ve Ma'rifetu's-Sünen vel-Âsâr kitaplarının neşrinden sonra değerli din âliminin diğer küçük eserlerini toplu halde "Beyhakî Külliyatı" başlığı altında takım halinde hazırladık. Bunlar: el-Câmi fil-hâtem; ez-Zühd, el-Kırâat halfe'l-imâm, el-Esmâ ves-sıfât, el-Erbaûnu's-suğrâ, Beyân Hatâ men ahta' alaş-Şâfiî, el-İ'tikâd, Fadâilu'l-evkât, ed-Da'vâtu'l-Kebîr, el-Kadâ vel-Kader, el-Ba's ven-Nüşûr, İsbât Azâbi'l-Kabr,Hayâtu'l-Enbiyâ, el-Âdâb, Menâkibu'ş-Şâfiî kitaplarıdır. 7 cilt halinde piyasaya çıkmış bulunmaktadır. Takım halindeki Külliyattan Alah'ın İsimleri ve Sıfatları (1. Cilt) ve İmam Şâfiî'nin Menkıbeleri (2. Cilt) ayrı olarak ta satılmaktadır.