Sahih Hadisler

Kutub-u Sitte ve diğer hadis kaynaklarında geçen sahih ve hasen hadislerin oluşturduğu konu tertipli bir koleksiyonun hazırlığı içindeyiz. İlk olarak Kutub-u Sitte'den hazırlanmış 5000 hadislik bir çalışmanın çeviri işi tamamlanmış olup geniş bir yelpazede 12 ciltlik Muhammed Abdullah el-A'zamî'nin el-Câmiu'l-kâmil fil-hadîsi's-sahîhi'ş-şâmil; Filistinli cami imamı Suheyb Abdulcebbâr'ın 2014 yılında internet ortamında neşrettiği el-Câmiu's-sahîh lis-sünen vel-mesânîd adlı matbu olmayan çalışması; Elbânî'nin es-Silsiletu's-sahîha, Sahîhu'l-Câmi'is-sağîr ve Sahîhu't-Terğîb vet-terhîb gibi çeşitli birincil ve ikincil hadis kaynaklarının yardımıyla ekleme yapılmaya çalışılmaktadır. Hedef, zayıf ve uydurma rivayetlerden soyutlanmış muhaddislerce kabul görmüş hadis-i şerifleri en geniş kapsamda ihtiva eden bir koleksiyon oluşturmaktır.