2023 için fiyatlarda güncelleme yaptık...

İthal kağıttaki aşırı fiyat yüksekliği ve 2023 için matbaa ile cilt maliyetlerinin artması nedeniyle kitaplarımızın fiyatlarında güncelleme yapmak zorunda kaldık. 2023 YENİ FİYAT LİSTEMİZ Delailün-nübüvve 1500 TL Dürrül-mensur 3000 Camius-sağir 1500 TL Metalibul-aliye 1000 TL Sünenül-kebir Beyhaki 6000 TL Hadis Hazinesi 3000 TL Hilyetül-evliya "Tükendi" İbn Ebid-Dünya Kül. 3000 TL Müsned Ahmed b. Hanbel "Tükendi" es-Sünenü'l-kübra - Nesâî "Tükendi" Mecmauz-zevaid 4000 TL Musannef Abdürrezzak 2400 TL Musannef İbn Ebi Şeybe 4000 TL Sahih İbn Hibban 600 TL Sünen Darekutni 600 TL Şuabul-iman 3000 TL Marifetüs-sünen 2100 TL Kenzul-ummal beher cildi 300 TL Kenzul-ummal 1-26. ciltler 7000 TL Beyhaki Külliyatı 2100 TL Buhari Şerhi Kastallani beher cildi 250 TL Buhari Şerhi 1-19. ciltler 4700 TL Sünen Ebu Davud 1200 TL Sahih Müslim 1500 TL Mişkatul-masabih 1000 TL Sünen Mücteba Nesai 1500 TL Diğer küçük kitaplarımızda önemli bir değişiklik yapılmamıştır.